Loading color scheme

Privacy en cookiebeleid

Vrije Basisschool Sint-Amandusschool besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de school niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Privacyverklaring leerling

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het schoolbestuur van de Sint-Amandusschool VZW, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Het schoolbestuur heeft een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid. Heb je vragen inzake de privacywetgeving, dan kan je het aanspreekpunt gemakkelijk contacteren via privacy@sint-amandusschool.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van De Sint- Amandusschool kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2. Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Onze school verwerkt de leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

- leerlingenadministratie;
- leerlingdossier/leerlingenbegeleiding;
- leerlingenevaluatie;
- public relations;
- toezicht op telecommunicatie;
- camerabewaking.

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint- Amandusschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

- identificatiegegevens (o.a. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
- persoonlijke kenmerken (o.a. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
- elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
- privé contactgegevens (o.a. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
- evaluatiegegevens (o.a. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
- gegevens met het oog op begeleiding en zorg: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen;
- opleiding en vorming (o.a. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
- aanwezigheid en discipline (o.a. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
- afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
- bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint- Amandusschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

- elementaire identificatiegegevens;
- gezinssamenstelling;
- privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
- financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

- Het departement onderwijs is een ontvanger van een deel van de leerlingengegevens;
- de scholengemeenschap "SAMEN voor BETER!" ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
- het CLB is, indien het je kind begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
- het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
- het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
- bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
- bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

De Sint- Amandusschool maakt gebruik van onderstaande platformen bij de verwerking van leerlingengegevens:

- Broeckx
- Informat
- Gimme
- iOmniwize en iKklik

2.6 Voorwaarden

De gegevens van je kind zullen verwerkt worden zolang het bij ons ingeschreven is, of zolang ze nodig zijn om het te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

- recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
- recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
- recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
- recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
- recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
- recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
- recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
- recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@sint-amandusschool.be. Bij eventuele twijfel kan u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: http://www.privacycommission.be

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

- toezicht op telecommunicatie;
- de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

In de Sint- Amandusschool worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving in onze school te kunnen voltrekken. Met uitzondering van:

- rijksregisternummer;
- gezondheidsgegevens;
- afbeeldingen (voor public relations);
- contactgegevens (voor direct marketing).

 

Cookiebeleid

Hierbij wensen wij u te informeren over welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate je als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

1. Verantwoordelijken

Het schoolbestuur van de Sint- Amandusschool VZW, is de verantwoordelijke voor dit cookiebeleid.

2. Beleid

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Bekendste en meest gebruikte voorbeelden van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat je de website bezoekt op je apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op je apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing.

Op website van de Sint- Amandusschool worden er twee soorten cookies gebruikt:

- cookies voor functionele doeleinden: noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden;
- cookies voor analytisch doeleinden: worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (bv. het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd.

 

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.